Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

 

              Στην τελική ευθεία το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού στα Καλάβρυτα

 

 

Στην τελική ευθεία μπαίνει ένα έργο ζωής για τα Καλάβρυτα. Ο Βιολογικός Καθαρισμός δημοπρατείται και η ιστορική πόλη της ορεινής Αχαΐας, θα απαλλαγεί από την απαράδεκτη εικόνα με τα λύματα στο κέντρο, να τη δυσφημούν και να τη βρομίζουν. Αν και το φαινόμενο είχε περιοριστεί, λόγω της άμεσης παρέμβασης της δημοτικής αρχής, η λειτουργία στεγανών βόθρων προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της πόλης. Από τη μία το υπέδαφος που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα λύματα - λόγω της υγρασίας - από την άλλη οι ασυνειδητοί που άδειαζαν τους Βιολογικούς στους αγωγούς ομβρίων, η κατάσταση είχε χτυπήσει «κόκκινο». «Είχαν βρεθεί παράνομες συνδέσεις τις οποίες και κλείσαμε», λέει ο δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζούράς, προσθέτοντας ότι υπήρξε σοβαρό πρόβλημα στο παρελθόν. Μέχρι σήμερα, με ειδικό βυτιοφόρο, ο Δήμος μεταφέρει τα λύματα στον Βιολογικό του Αιγίου και της Κλειτορίας. Πριν πληγωθεί κι άλλο το τουριστικό προφίλ των Καλαβρύτων, η είδηση της δημοπράτησης του Βιολογικού, δίνει μεγάλη ανάσα.

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας  είναι :

1. Του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 5.166.000,00 €.

2. Του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 5.166.000,00 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη) / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι / Ίδιοι Πόροι.

 

 

O Προϊστάμενος της ΔΔΕ Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας προσφοράς (σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/08, προϋπολογισμού 4.172.691,97 € και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 5.166.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 / 07 / 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, ΠΑΤΡΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ / Ταμείο Συνοχής-Εθνικοί Πόροι.

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δημοπρατούμενου δια της παρούσας έργου, είναι τα παρακάτω:

Το τμηματικό αυτό έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και των έργων διάθεσης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες περιγραφές και προδιαγραφές των τευχών. Ειδικότερα προβλέπεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου ώστε να λειτουργήσει η εγκατάσταση για επεξεργασία 8.000 ισοδύναμου πληθυσμού που αντιστοιχεί στην Α φάση με πρόγνωση 20ΕΤΙΑΣ ενώ ορισμένες μονάδες ή τμήματά τους κατασκευάζονται για την τελική φάση και για 12.000 ι.κ. όπως ορίζεται ακριβώς στο τεύχος 4.

Συνοπτικά οι κυριότερες εργασίες είναι:

• Έργα Α/Σ και αγωγού μεταφοράς λυμάτων

• Έργα προεπεξεργασίας λυμάτων

• Μονάδα βοθρολυμάτων

• Έργα βιολογικής επεξεργασίας (βιοεπιλογέας, απονιτροποίηση, αερισμός, μεμβράνες MBR)

• Eργo αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος

• Έργο απολύμανσης

• Έργα επεξεργασίας (αφυδάτωσης) ιλύος

• Έργα παράκαμψης (BY PASS)

• Έργα κτιρίου διοίκησης

• Έργα ηλεκτρικής ενέργειας

• Έργα διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης

• Αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων

• Σύστημα ελέγχου - αυτοματισμοί

• Δοκιμαστική λειτουργία του έργου επί 12 μήνες

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών γίνεται στο Τεύχος 4 (Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Προδιαγραφές).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στη δεύτερη (2η) τάξη, τρίτη (3η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή και την τέταρτη (4η) τάξη αν έχουν έδρα ή δεύτερο νομό επιλογής τον Νομό Αχαΐας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό 1.350.345,24 ευρώ, με τρίτη (3η) τάξη, τέταρτη (4η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή και πέμπτη (5η) τάξη αν έχουν έδρα ή δεύτερο νομό επιλογής τον Νομό Αχαΐας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ποσό 1.975.642,71 ευρώ και με δεύτερη (2η) τάξη, τρίτη (3η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή και την τέταρτη (4η) τάξη αν έχουν έδρα ή δεύτερο νομό επιλογής τον Νομό Αχαΐας για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για ποσό 846.704,02 ευρώ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (83.454,00 €) Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατριών (13) μηνών).

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: δεκαοκτώ (18) μήνες και τριάντα (30) μήνες με την 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων υπόδειγμα τύπου Α.

 

Τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς, δηλαδή το Τεύχος 7 που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 διατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων /Δυτικής Ελλάδος, οδός Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου 1 Πάτρα, Πληροφορίες κ. Κανελλάκη Ανδρέα τηλ.2610 321961.

 

Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι και την Τετάρτη, 20 -07-2011. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 100,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Σε οποιανδήποτε περίπτωση το τεύχος 7 χορηγείται από την Υπηρεσία

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

 πηγή :ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS