Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Καλαβρύτων στις 16 Νοεμβρίου 2011

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00’ με  τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.     Περί των εκδηλώσεων μνήμης για την 68η επέτειο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

2.     Περί συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Καλαβρύτων, ως προς το πρώτο στάδιο (Α΄ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου περιόδου 2011-2014.

3.     Περί μίσθωσης χώρου για τη στέγαση του εργοταξίου του Δήμου Καλαβρύτων.

4.     Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 4001/11.

5.     Περί υποβολής αιτήματος για τον καθορισμό κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων (άρθρο 2 Γ.Π /23641/2003 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Υγείας Πρόνοιας) και υπόδειξης ενός εκπροσώπου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής, προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

6.     Περί επιβολής τελών ύδρευσης έτους 2012.

7.     Περί επιβολής τελών άρδευσης έτους 2012.

8.     Περί επιβολής τελών αποχέτευσης έτους 2012.

9.     Περί επιβολής τελών χρήσης βυτιοφόρου μεταφοράς αστικών λυμάτων, έτους 2012.

10.   Περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείων έτους 2012.

11.   Περί καθορισμού δικαιωμάτων βοσκής έτους 2012.

12.   Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιώματος βοσκής και σύνταξη έκθεσης ελέγχου, για το έτος 2012.

13.   Περί αναπροσαρμογής συντελεστή Τ.Α.Π έτους 2012.

14.   Περί επιβολής τέλους 0,50% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και επιβολής τέλους παρεπιδημούντων 0,5% για το έτος 2012.

15.   Περί επιβολής τελών πεζοδρομίων – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012.

16.   Περί επιβολής τελών Σφαγείων για το έτος 2012.

17.   Περί ορισμού επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2012.

18.   Περί έγκρισης 4ου Α.Π.Ε του έργου: «Αθλητικές εγκαταστ.-Ξενώνας Δήμου Παΐων στο ΔΔ Δάφνης (Β΄ Φάση)» της ΔΕ Παΐων του Δ. Καλαβρύτων.

19.   Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π του έργου: « Επέκταση Δημοτικού Κυλικείου Δάφνης».

20.   Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Κυλικείου Δάφνης».

21.   Περί έγκρισης Π.Ο.Π του έργου: «Ενίσχυση-Διαπλάτυνση Οδογέφυρας στο Δ.Δ. Ανάστασης» ΔΕ Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

22.   Περί έγκρισης Π.Ο.Π του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αροανίας» ΔΕ Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

23.   Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π του έργου: «΄Υδρευση Δ.Δ. Ψωφίδας (οικισμοί ΄Ανω και Κάτω Τριποτάμων, Τριποτάμων, Ψωφίδας, Βασιλικής Δήμου Αροανίας» της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Δήμου Καλαβρύτων – ΔΕ Αροανίας.

24.   Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π του έργου: «Αποχέτευση Δήμου Λευκασίου-Κατασκευή Αποχετευτικού Αγωγού στη θέση Ειρηνοδικείο» Τ.Κ. Κλειτορίας, Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

25.   Περί έγκρισης Π.Ο.Π του έργου: «Γενική Επισκευή Δημοτικού Σχολείου ΄Ανω Κλειτορίας».

26.   Περί έγκρισης Π.Ο.Π του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Πλάκας – Δ.Δ. Αγράμπελων (οικ. Πλατανίτσας)» Δ.Ε Αροανίας, Δήμου Καλαβρύτων.

27.   Περί έγκρισης Γνώμης Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (πρώην ΤΥΔΚ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Διαρρύθμιση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για μαθητική βιβλιοθήκη» της ΔΕ Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

28.   Περί έγκρισης Γνώμης Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (πρώην ΤΥΔΚ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επισκευή αρδευτικού τσιμενταύλακα στη θέση {Μέση Αυλάκη Τ.Δ. Ρογών» της ΔΕ Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.

29.   Περί έγκρισης Γνώμης Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (πρώην ΤΥΔΚ) για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κερπινής» της ΔΕ Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.

30.   Περί αποδοχής ένταξης του έργου: «Αρδευτικά έργα Δ.Ε. Παΐων» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ {ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ}».

31.   Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αροανίας» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

32.   Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Προστατευτικά έργα γεφυρών χειμάρρων Σειρών» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

33.   Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση-Βελτίωση δρόμου προς {Τραγάτες} Τ.Κ. Σκοτάνης» Δ.Ε. Παΐων Δήμου Καλαβρύτων.

34.   Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντόστρωση Κεντρικού Δρόμου στο Τ.Δ. Σιγουνίου» Δ.Ε Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.

35.   Περί έγκρισης της Μελέτης «΄Εκθεση – Μελέτη & Διαδικασίες για την έγκριση χώρου του έργου: Ανέγερση Κτιρίου Κοινωνικής Μέριμνας – Πολιτιστικού Κέντρου» της Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Παΐων Δήμου Καλαβρύτων.

36.   Περί της υπ’ αριθ. 8/27-10-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής κοινότητας Χόβολης Δ.Ε Παίων Δήμου Καλαβρύτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης στην Τ.Κ Χόβολης.

37.   Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων, στις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας και Παΐων (σχετικές οι υπ’ αριθ. 220 & 221/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

38.   Περί έγκρισης: α) Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων και β) Αίτησης υποβολής φακέλου για επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Καλαβρύτων.

39.   Περί ηλεκτροδότησης της Πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Αγριδίου Δ.Ε Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων. (Σχετική η από 15-10-2011 αίτηση ων Αθανασίου Χρυσανθόπουλου και Κων/νου Φωτόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου και Εκπροσώπου Τ.Κ Αγριδίου αντίστοιχα).

40.   Περί αντιμετώπισης του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου που πλήττει τα πλατανοδάση του Δήμου (Τ.Κ. Πλανητέρου κλπ.)

41.   Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καλαβρύτων για την είσπραξη του ποσού που προέρχεται από την κληρονομιά του Αλκιβιάδη Κουτσοχέρη – Χέρη, που αφέθηκε στην Τοπική Κοινότητα Κερτέζης του Δήμου Καλαβρύτων.

42.   Περί έγκρισης των Απολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Αροανίας, Παΐων και Κλειτορίας.

43.   Περί διάθεσης πιστώσεων ποσών 1.000,00 €, 62.865,13 € και 41.0910,09 € από την κατανομή των Κ.Α.Π του Υπουργείου Εσωτερικών (α΄, β΄και γ΄ δόση, συνολική πίστωση 105.775,22 €), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Καλαβρύτων, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

44.   Περί εξουσιοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Καλαβρύτων, για την κατανομή των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου που προέρχονται από την κατανομή των ΚΑΠ του ΥΠ. ΕΣ. προς το Δήμο, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (σχετική η υπ’ αριθ. 1/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δ. Καλαβρύτων).

45.   Περί προσθήκης προσωνυμίας του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων.

46.   Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

47.   Περί ψήφισης πίστωσης για την εξόφληση Τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου.

48.   Περί αιτήματος επιχορήγησης του Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστού, Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.

49.   Περί αιτήματος επιχορήγησης του Συλλόγου «Αδελφότητα εκ του Προφήτου Ηλία Καταγομένων {ΤΟ ΓΚΕΡΠΕΣΙ}» Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία, Δ.Ε. Καλαβρύτων.

50.   Περί διαγραφής χρεών.

51.   Περί του δρόμου στη θέση «Τουρκόστρατα» της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Λουσών, Δ.Ε Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων (Σχετική η υπ’ αριθ. 276/5-8-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η από 4-6-2010 αίτηση των κ.κ Ελένης Ρηγοπούλου, Αικατερίνης Αργυροπούλου, Αγγελικής Αναστασίου και Γεωργίου Βλάχου).

52.   Περί της από 25-10-2011 Αίτησης Επιστολής Πέτρου Πετρόπουλου κ.α κατοίκων Κάτω Λουσών, για καταπάτηση κοινοτικού δρομίσκου στην Τοπική Kοινότητα Κάτω Λουσών από τον κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο.

53.   Περί της Καταγγελίας των κ.κ Γεωργακόπουλου Αλεξίου, Γεωργακόπουλου Γεωργίου, Ροδόπουλου Αθανασίου, Θεάκου Γεωργίου και Δημήτρουλα Αθανασίου για αυθαίρετη περίφραξη κοινόχρηστου – δημοτικού χώρου στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου της Τ.Κ Καλαβρύτων από τον κ. Θεόδωρο Χαλμούκη.