Ο Δήμος Καλαβρύτων έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).

3. Την υπ’αρ.22755/12-05-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006).

4. Το υπ. αριθ. 23238/16-05-2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Τις υπ΄ αριθμ. 25/25-02-2011 & 169/24-05-2011 αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου Καλαβρύτων «Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων προσωπικού» & «Περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων μέχρι πέντε(5) ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ αντίστοιχα.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2744 /τ΄.Β΄/02-12-2011 του Δήμου Καλαβρύτων.

7. Τα υπ’αρ.18104/14-12-2011& 18523/20-12-2011 έγγραφα του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Καλαβρύτων, που εδρεύει στα Καλάβρυτα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

105

Τμήμα Η/Μ Έργων & Περιβάλλοντος

Καλάβρυτα

 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

(Απορ/ρου Γ΄κατηγορίας & Λεωφορείου Δ΄κατηγορίας)

8 μήνες

1

106

Τμήμα Η/Μ Έργων & Περιβάλλοντος

Καλάβρυτα

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Σάρωθρου Ομάδας Ι΄& Τάξης Γ΄) και (Φορτωτή Εκσκαφέα (JCB) Ομάδας Β΄& Τάξης Δ΄)

8 μήνες

1

107

Τμήμα Η/Μ Έργων & Περιβάλλοντος

Καλάβρυτα

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Ισοπεδωτή γαιών (Ομάδας Ζ΄ & Τάξης Γ΄)

8 μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευσεβίου Κηπουργού 6, Τ.Κ. 250 01 Καλάβρυτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Νικολάου Ρεστέμη (τηλ. επικοινωνίας: 26923 60430). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).