Πηγή: "Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912"

Σχηματισμός -σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός - εμβλήματα,  του Ελευθέριου Σκιαδά που έχει εκδοθεί στην Αθήνα το 1993