Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

 

Ξεκινά το έργο της αποχέτευσης στα Καλάβρυτα. Πνοή ανάπτυξης στην ορεινή περιοχή .

 

Το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 12.538.677,88 ευρώ.

Υπογράφηκαν σήμερα, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, από το Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γιώργο Λαζουρά, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Νίκο Υφαντή και τους αναδειχθέντες αναδόχους, την κατασκευαστική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» και τη σύμπραξη μελετητικών γραφείων «ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ – SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.Ε.», οι συμβάσεις, κατασκευής του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Καλαβρύτων» και ανάθεσης της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το Έργο: Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Καλαβρύτων».
Οι παραπάνω υπογραφείσες, σήμερα, συμβάσεις αφορούν στην έναρξη της κατασκευής και της παροχής υπηρεσιών, δύο, κύριων υποέργων του συνολικού έργου «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων του Δήμου Καλαβρύτων», το οποίο, με απόφαση της τότε Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνας Μπιρμπίλη, εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 12.538.677,88 ευρώ.
Α. Για το έργο «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Καλαβρύτων», προϋπολογισμού 6.875.700 ευρώ, προκηρύχθηκε ανοικτός, διεθνής, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την 02/08/2011, και στον οποίο υπέβαλαν προσφορές 17 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.
Μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», με προσφερόμενο ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,63% και συνολική οικονομική προσφορά 2.844.825,87 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% (2.312.866,56 ευρώ δαπάνη του έργου και 531.959,31 ευρώ Φ.Π.Α.). Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίστηκε με την αρ. 302/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Το σχέδιο της υπογραφείσας σύμβασης, ελέγχθηκε, για τη νομιμότητά του, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου, συνοπτικά, περιλαμβάνει, την πλήρη κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων της πόλης των Καλαβρύτων (κεντρικοί αγωγοί, αγωγός βαρύτητας, καταθλιπτικοί, βοηθητικοί αγωγοί) συνολικού μήκους 16.340 μ.
Όλοι οι αγωγοί θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας διπλού δομημένου τοιχώματος.
Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου αυτού, ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες από σήμερα.

Β. Για την ανάθεση της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 366.663,00 ευρώ, προκηρύχθηκε ανοιχτός, διεθνής, δημόσιος, διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την 18/07/2011, στον οποίο κατατέθηκαν 2 φάκελοι προσφορών από συμπράξεις Μελετητικών Γραφείων.
Ως πλέον συμφέρουσα, αναδείχθηκε η προσφορά της σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ – ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.», η οικονομική προσφορά της οποίας αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% και συνολική αξία 293.340,40 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 23% (238.480 ευρώ αξία της υπηρεσίας και 54.850,40 Φ.Π.Α. 23%). Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίστηκε με την αρ. 303/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Το αντικείμενο της Υπηρεσίας συνοπτικά περιλαμβάνει την Υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρύτων, στην υλοποίηση των δύο Υποέργων (1 και 3) της Πράξης «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Καλαβρύτων», και αφορά μεταξύ άλλων τον έλεγχο των μελετών εφαρμογής των αναδόχων των έργων, την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων, την παρακολούθηση της κατασκευής και της λειτουργίας των έργων σε θέματα ποιότητας και τήρησης των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Χρόνος ολοκλήρωσης και παροχής των παραπάνω υπηρεσιών ορίζονται οι τριάντα έξι (36) μήνες από σήμερα.

Γ. Το τρίτο σημαντικό Υποέργο του συνολικού παραπάνω έργου, το έργο των «Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαβρύτων» συνολικού προϋπολογισμού 5.166.000,00 ευρώ, βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, των εταιρειών που συμμετείχαν στον ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε και σύντομα αναμένεται η ανάδειξη αναδόχων και σε αυτό το υποέργο.
Ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας μετά την υπογραφή των συμβάσεων δήλωσε: «Είναι ένα έργο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό για την περιοχή των Καλαβρύτων. Έργο που θα βελτιώσει τις υποδομές θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα δώσει οριστική λύση σε μακροχρόνια προβλήματα. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και η περιφέρεια θα υλοποιήσει το έργο με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, ώστε το έργο να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ολοκληρωμένο και λέιτουργικό.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς μετά την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων εκτέλεσης του έργου και παροχής υπηρεσιών δήλωσε:
«Είμαι σήμερα, ιδιαίτερα χαρούμενος, όπως και όλοι οι κάτοικοι της Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων, γιατί στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, ξεκινά η κατασκευή ενός ζωτικού, κρίσιμου, σημαντικού και επείγοντος έργου για τα Καλάβρυτα, του έργου της κατασκευής του «Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Καλαβρύτων», που μαζί με το έργο της κατασκευής των «Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαβρύτων» που, σε σύντομο χρόνο, θα ακολουθήσει, λύνουν οριστικά και αμετάκλητα το χρόνιο πρόβλημα της διάθεσης των αστικών λυμάτων της πόλης των Καλαβρύτων.
Η πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση του έργου αυτού, είναι απόλυτα εξασφαλισμένη με την ένταξή του στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με το συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό των 12.538.677,88 ευρώ και γι’ αυτό ευχαριστώ, από καρδιάς και εκ μέρους όλων των Καλαβρυτινών, την τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, για την απόφασή της να το εντάξει, τις Υπηρεσίες του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κρατικής μέχρι 31/12/2010 και αιρετής, για τη δική τους ξεχωριστή συμβολή στην προώθηση του έργου καθώς και τον Βουλευτή Αχαΐας και πρώην Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, που αγωνίστηκε, εδώ και πολλά χρόνια, για να ξεκινήσει αυτό το σπουδαίο και μεγάλο έργο για τα Καλάβρυτα.
Φορέας υλοποίησης του παραπάνω έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε εκτέλεση σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος Καλαβρύτων μαζί της και είμαι βέβαιος ότι, τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας θα παρακολουθήσουν, θα επιβλέψουν και θα διευθύνουν το έργο, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε συνεργασία με το Δήμο μας, και γι’ αυτό, εκ των προτέρων, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στα αξιόλογα αυτά στελέχη, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολο Κατσιφάρα και τους Αντιπεριφερειάρχες Περιβάλλοντος κ. Νίκο Υφαντή και Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο.
Η αποτελεσματική, γρήγορη και χωρίς εμπόδια υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, φανερώνει το άριστο επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ του Δήμου μας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Το έργο της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων των Καλαβρύτων, ξεκινά σήμερα την κατασκευή του.
Ένα έργο, που προστατεύει την υγεία των κατοίκων των Καλαβρύτων, που εξυγιαίνει και εξωραΐζει την πόλη μας, που προστατεύει και αναβαθμίζει το ιδιαίτερο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό της περιβάλλον, που συμπληρώνει τον κοινωνικό εξοπλισμό της και δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της.
Σε δεκαοκτώ (18) μήνες από σήμερα θα είναι έτοιμα τα δίκτυα αποχέτευσης και λίγο αργότερα και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να λυθεί οριστικά και αμετάκλητα το σοβαρό πρόβλημα της διάθεσης των λυμάτων των Καλαβρύτων και να «αναπνεύσει» η πόλη μας.
Κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου αυτών, οι αναδειχθέντες ανάδοχοι θα απασχολήσουν και θα συνεργαστούν με ικανό αριθμό εργαζομένων, υποκατασκευαστών και επαγγελματιών, δίνοντας έτσι και μία τόνωση στην αγορά εργασίας και στην οικονομία των Καλαβρύτων και του Νομού Αχαΐας γενικότερα, στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Έτσι, το έργο αυτό θα δώσει δουλειά για τα επόμενα δύο περίπου χρόνια σε πολλούς εργαζόμενους που σήμερα μπορεί να είναι άνεργοι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής και του Νομού μας.
Σ’ αυτό το διάστημα, κατασκευής του έργου, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την κατανόηση των κατοίκων των Καλαβρύτων, που περίμεναν για πολλά χρόνια την έναρξη κατασκευής αυτού του έργου και που το αποδέχονται και το αγκαλιάζουν, για τις πρόσκαιρες κατασκευαστικές εργασίες των δικτύων αποχέτευσης.
Η τυχόν ελάχιστη ενόχλησή τους, απ’ αυτές, είναι παροδική και πρόσκαιρη.
Το έργο της αποχέτευσης είναι μόνιμο και λύνει το πρόβλημά τους οριστικά και αμετάκλητα»


 

 

Επιστροφή στην Αρχή
  Top