Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012

 

68 Προσλήψεις ατόμων με δίμηνες συμβάσεις

 στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων

 - Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

 

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Το Χιιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού 68 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 18/9/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εξήντα οκτώ (68) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

ΧΚΚ

Χελμός

Φροντιστές / χειριστές εναέριων αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα ΥΕ

2 μήνες

16

102

ΧΚΚ

Χελμός

Υπάλληλοι υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών ΔΕ

2 μήνες

13

103

ΧΚΚ

Χελμός

Υπάλληλοι καταστήματος ειδών σκι ΔΕ

2 μήνες

5

104

ΧΚΚ

Χελμός

Πιστέρ – τραυματιοφορείς ΥΕ

2 μήνες

4

105

ΧΚΚ

Χελμός

Χειριστές διαστρωτικών μηχανημάτων ΥΕ

2 μήνες

5

106

ΧΚΚ

Χελμός

Παρκαδόροι ΥΕ

2 μήνες

3

107

ΧΚΚ

Χελμός

Υπάλληλοι Καφετέριας, μπαρ, εστιατορίου

2 μήνες

12

108

ΧΚΚ

Χελμός

Εκπαιδευτές σκι & Snowboard

2 μήνες

10

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης / Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Φροντιστές / χειριστές αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα ΥΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, ή 3 χιονοδρομικών περιόδων, σαν φροντιστής / χειριστής εναερίων ή και συρόμενων αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα.

· Δίπλωμα εναερίτη διασώστη, εκδοθέν από πιστοποιημένη σχολή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, ή δύο χιονοδρομικών περιόδων, σαν φροντιστής / χειριστής αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα.

· Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση χειριστή μηχανημάτων ή εξυπηρέτησης πελατών σε τεχνική ή εμπορική επιχείρηση.

102

Υπάλληλοι υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών, ή 3 τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε τουριστικές επιχειρήσεις.

· Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε τουριστική επιχείρηση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε εμπορική επιχείρηση.

103

Υπάλληλοι καταστήματος ειδών σκι ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών ή δυο τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε επιχείρηση εμπορίας ειδών σκι.

· Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ή μίας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε επιχείρηση εμπορίας ειδών σκι.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση πωλητή ή υπαλλήλου εξυπηρέτησης πελατών εμπορική επιχείρηση.

 

104

Πιστέρ – τραυματιοφορείς ΥΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Εμπειρία τουλάχιστον 3 χιονοδρομικών περιόδων, σαν πιστέρ χιονοδρομικού κέντρου.

 • Γνώσεις Α’ βοηθειών που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.
 • Δίπλωμα εναερίτη διασώστη εκδοθέν από πιστοποιημένη σχολή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο χιονοδρομικών περιόδων, σαν πιστέρ χιονοδρομικού κέντρου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Άριστη γνώση σκι που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

105

Χειριστές διαστρωτικών μηχανημάτων ΥΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άδεια οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας Γ που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.
 • Άδεια χειριστού μηχανήματος διάστρωσης χιονιού ή εκχιονιστικού μηχανήματος που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 • Άδεια οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας Γ που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.
 • Βοηθός χειριστή μηχανήματος διάστρωσης χιονιού ή εκχιονιστικού μηχανήματος με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη εργασία.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 • Άδεια οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας Γ που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.
 • Βοηθός χειριστή μηχανήματος διάστρωσης χιονιού ή εκχιονιστικού μηχανήματος με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη εργασία, ή χειριστής μηχανήματος διαμόρφωσης εδάφους με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη εργασία.

 

106

Παρκαδόροι ΥΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών, ή 3 τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Δεν απατούνται ειδικά προσόντα.

107

Υπάλληλοι Καφετέριας, μπαρ, εστιατορίου ΥΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών, ή 3 τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε επιχειρήσεις υπηρεσιών εστίασης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε επιχειρήσεις υπηρεσιών εστίασης.

· Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε άλλη επιχείρηση.

 

108

Εκπαιδευτές σκι και snowboard

ΥΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχης σχολής με ειδικότητα χιονοδρομίας, ή προπονητές χιονοδρομίας Γ.Γ.Α.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 • Απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ γενικά, ή διπλωματούχοι σχολής χιονοδρομίας εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από ISIA.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

· Εμπειρικοί εκπαιδευτές σκι ή Snowboard με εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.

 • Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ, ή διαβατηρίου
 • Τίτλο σπουδών
 • Πιστοποιητικό πρόσθετων προσόντων, όπως πτυχίο, διάσωση, Α’ βοήθειες, εξυπηρέτηση πελατών, γνώση σκι, κλπ όπως ο πίνακας Β.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή άλλη επαγγελματική άδεια (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο, ή λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας για απόδειξη τόπου κατοικίας.
 • Απόδειξη εμπειρίας – υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 101, 102, 104, 105, 106 και 108 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.

(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Καλαβρύτων (Α' βαθμός εντοπιότητας)

(2) Έπονται οι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)

(3) Έπονται οι κάτοικοι όλης της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 25001 Καλάβρυτα, υπόψη Κυρίας Μ. Γουρζέλα (τηλ. επικοινωνίας: 6942559999). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για ένα κωδικό θέσης. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κωδικών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, Γ’).

2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση την εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε παρόμοια υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοίνωση Προσλαμβανομένων

Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης των υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν πληροφόρηση για τη σειρά κατάταξης τους και θα κληθούν να αποδεχτούν την πρόσληψή τους, εφόσον ευρίσκονται σε προσλήψιμη σειρά. Σε περίπτωση άρνησης ή μη εμφάνισης προσλήψιμου υποψηφίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος στον πίνακα κατάταξης, κοκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) αμέσως όταν συντρέχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για τη λειτουργία της επιχείρησης και οπωσδήποτε ύστερα από την 1η Δεκεμβρίου 2012.